I Love Dalszövegek – Tanulj angolul szórakozva, képes, hangos szókártyákkal kiszótárazott dalszövegekkel!
I LOVE DALSZÖVEGEK
Bezárás
Miért szükséges a jelszó?

A jelszó a leckékhez való belépéshez szükséges. Az egyedi felhasználói fiókod segítségével tudjuk személyre szabottá tenni a tanulást.

Fontos! Ne az e-mail fiókodhoz tartozó jelszót add meg, azt mindig tartsd titokban, senkinek ne add ki. A tanuláshoz egy másik jelszót adj meg. Ha véletlenül a későbbiekben elfelejtenéd a most megadott jelszavadat, gyorsan és egyszerűen kérhetsz majd emlékeztetőt a nálunk regisztrált e-mail címedre.

Ha rendelkezel már a Web-Multimédia Kft. tulajdonában lévő bármelyik szolgáltatással (learningenglish.hu, idorend.hu), akkor a most megadott jelszavad lesz érvényes azoknál a szolgáltatásoknál is.
I LOVE DALSZÖVEGEK
Bezárás
Milyen szinten van tudásod?
Teljesen kezdőnek akkor jelöld magad, ha az alábbiak közül nem vagy tisztában valamelyikkel:

 • ABC és a Névmások
 • Mondatok alap szerkezete
 • Egyszerű jelen idő
 • Folyamatos jelen idő
 • Egyszerű múlt idő
 • Folyamatos múlt idő
 • Egyszerű jövő idő
 • Folyamatos jövő idő
 • Főnevek többes száma
 • Melléknevek fokozása
 • Birtoklás (have, az of és 's szerkezetek)

A szókincs nem számít, azt nagyon gyorsan tudod majd fejleszteni.
Bezárás
Mi az eDM?

Az eDM levél olyan reklámnak minősülő levél, amiben értesítünk téged az új leckékről, az új csomagokról, új fejlesztésekről, újdonságokról és minden egyéb az angoltanulással kapcsolatos téma, ami vásárlásra, megrendelésre ösztönözhet. Ennek engedélyezése nélkül nem tudnánk törvényesen semmilyen információt küldeni számodra, így az engedély megadása mindenképpen szükséges.
Bezárás
FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Ha nem engedélyezed, hogy számodra hírleveleket és eDM leveleket küldhessünk, szinte értelmetlen is feliratkoznod, mert az adatvédelmi törvények értelmében a visszaigazoló e-mailen kívül nem küldhetünk számodra semmilyen további információt és így teljesen magadra maradsz, a népszerű tanulási módszert sem fogod tudni használni. Nem kapsz értesítőt a kedvezményekről, újdonságokról, semmiről.

Nincs miért aggódnod. A regisztrációt követő 6 napig, naponta küldünk ki információkat, főként a módszer betanításával kapcsolatosan, de utána csak teljesen elviselhető gyakorisággal küldünk számodra leveleket, és mindegyik emailben találsz majd egy leiratkozó linket, ha nem szeretnéd, hogy további leveleket küldjünk. A saját érdekedben is azt javasoljuk, hogy most engedélyezd számunkra az ilyen levelek küldését.

Mi az eDM?


Az eDM levél olyan reklámnak minősülő levél, amiben értesítünk téged az új leckékről, az új csomagokról, új fejlesztésekről, újdonságokról és minden egyéb az angoltanulással kapcsolatos téma, ami vásárlásra, megrendelésre ösztönözhet. Ennek engedélyezése nélkül nem tudnánk törvényesen semmilyen információt küldeni számodra, így az engedély megadása mindenképpen ajánlott.
Bezárás
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1.) Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-71244/2016 A ilovedalszovegek.hu internetes honlap (a továbbiakban: „Honlap”) tulajdonosa és üzemeltetője a Web-Multimédia Kft. (székhely: 1034 Budapest, Zápor u. 17/B, Cégjegyzékszám: Cg.01-09-998280, Adószám: 14452785-2-41; a továbbiakban: „Szolgáltató”). A jelen adatvédelmi szabályzat, szerint a Web-Multimédia Kft. az Európai Unió mindenkori jogi elvárásai és a magyar adatvédelmi törvények szerint kezeli az érintettek adatait. A Szabályzat az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült, figyelemmel az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének szabályaira is. A jogszabályok megváltozása, illetőleg az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének hatályba lépése esetén a Web-Multimédia Kft. jogosult a jelen szabályzatot a jogszabályi megfelelőség érdekében egyoldalúan megváltoztatni. A Szabályzat bármikor elérhető weboldalunkon a „Céginformációk” menüponton belül.
A jelen Szabályzat az Infotörvény értelmező rendelkezéseit használja, amely rendelkezések részletes magyarázata az alábbi helyen érhető el: http://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

Adatvédelem: A személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Személyes adat: Bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Adatalany/érintett: Bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságára, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Az érintett jogai: Az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az adatkezelés jogalapja: Főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

Megfelelő tájékoztatás: Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatbiztonság: Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

2.) Az adatkezelés célja és fajtái A törvényes és szerződésen alapuló adatkezelés eseteit kivéve, személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető (hozzájárulás). Az érintett (az adat „urát”) - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bek. alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A Honlapon az alábbi három célból kezeljük az adatokat:
a) A honlap látogatói, sütik: amennyiben a honlap látogatója nem ad meg magáról személyes adatot, kizárólag a sütik szerint kezelünk adatokat. A sütiszabályzat itt olvasható.
b) Érdeklődők, feliratkozók: marketingcélú adatkezelés
c) Megrendelők (a szolgáltatást használók): ügyfél adatkezelés, a konferencia céljára, hozzájárulás esetén marketing célú kezelés a jövőben.

Szerződéskötést megelőzően a Web-Multimédia Kft. marketing- és reklámcélokból kezeli az érintettek adatait, kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi e-mail címre küldött térítésmentes kérelemmel:

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ügyfél adatkezelés olyan eseteiben, amennyiben az adatkezelés jogalapja valamely jogszabályi rendelkezés, vagy még nem teljesített szerződés, az adattörlési kérelem kizárólag a marketing célú adatkezelésre értelmezhető, és nem érinti a törvényes vagy szerződéses jogalap alapján történő adatkezeléseket. A marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71244/2016
Megrendelés esetén, a megrendelők, ügyfelek adatait a teljesítés céljából kezeljük.

A regisztráció során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:
- keresztnév/megszólítás
- e-mail cím
- telefonszám
- jelszó
- regisztrációkori IP cím
- regisztráció időpontja

Szolgáltatás vásárlása esetén az alábbi további adatok kerülnek még rögzítésre:
- vezetéknév
- cégnév
- számlázási cím (utcanév, házszám, település, irányítószám, adószám)
- fizetési azonosító
- fizetési összeg

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik. Az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz adott hozzájárulás az Infotv. 6. § (6) bekezdés alapján vélelmezhető̋ minden olyan esetben, amikor az eljárás az érintett kérelmére indul. (pl. valamely szolgáltatás megrendelése).

3.) Irányadó háttér- és mögöttes jogszabályok
Az Európai Unió mindenkori adatvédelmi jogszabályai mellett Magyarország területén az alábbi jogszabályok a relevánsak:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető̋ feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”)
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő̋ szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker.tv.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM-tv.)

4.) Hozzátartozók, cselekvőképtelenek és fiatalkorúak adatainak kezelése

A Web-Multimédia Kft. nem kezeli hozzátartozók, cselekvőképtelenek és fiatalkorúak adatait.

5. )Adatminőség és adatok valódisága
A személyes adatok valódiságáért az érintett felel. A Web-Multimédia Kft. kizárja a felelősséget a téves (akár szándékos, akár gondatlan) vagy hamis adatok szolgáltatásából eredő bárminemű esetleges kárért.
A személyes adatokban bekövetkező bármely változást az érintett köteles jelezni a Web-Multimédia Kft. felé. A Web-Multimédia Kft. kizárja a felelősséget minden olyan esetleges kárért, amely abból ered, hogy a változást az érintett nem jelentette be.

6.) Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig tart.

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Szolgáltató által kezelt adatairól. Bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti adatai módosítását, továbbá azok Szolgáltató adatbázisából való törlését az alábbi elérhetőségeken: - postai úton a következő címre küldve: Web-Multimédia Kft. 1034 Budapest, Zápor u. 17/B

A postai levelezés nem díjmentes, ezért az e-mailes formát javasoljuk.
- e-mail-ben:

7.) Adat- és Információbiztonság
A Web-Multimédia Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható́, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. A fizetés az alábbi módon történik: ÁSZF. A szolgáltató esetleges biztonsági hiányosságaiért a Web-Multimédia Kft. nem felel. A Web-Multimédia Kft. által választott informatikai, műszaki rendszerek alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének megfelelő védelemre.

A Web-Multimédia Kft. informatikai és számítástechnikai rendszerei a tárhelyszolgáltató szerverén található meg. Tárhely szolgáltató:
Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság u 4.)
Tárhely szolgáltató elérhetősége:
email: support@tarhely.eu, tel.: +36 1 789 2 789

A Web-Multimédia Kft. partnereinek és adatfeldolgozóinak informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett az esetleges számítógépes támadások és csalások ellen, a Web-Multimédia Kft. azonban kizár minden felelősséget a külső harmadik személyek által okozott esetleges károkért.

8.) Az adatfeldolgozók adatai, adatvédelmi felelősök
Az Info. tv., valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a Szolgáltató a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Adatkezelési Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A felhasználó Honlapra történő látogatásával illetve a Honlap szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul személyes adatainak adatfeldolgozás céljából a Szolgáltató által esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók számára történő továbbadásához. Jelenleg nem veszünk igénybe külső adatkezelőket. Az adatvégelemért felelős személy a Web-Multimédia ügyvezetője.

A Szolgáltató által továbbított személyes adatokat a szolgáltatás felhasználó által történő kifizetése és rendezése illetőleg a termék szállítása, esetlegesen a számlázás lebonyolításáig, valamint a hírlevélről történő leiratkozásig vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig tart, kivéve ha vonatkozó törvényi szabályozás ettől eltérően nem rendelkezik. Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérheti a fenti adatfeldolgozóktól, illetőleg adatkezelőktől személyes adatainak törlését.

9.) Jogorvoslati tájékoztatás
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.
Az érintett kérelmére a Web-Multimédia Kft. mint adatkezelő azonnali (de legfeljebb 30 napon belüli) és ingyenes és kérés esetén írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa vagy rendelkezése szerint megbízott feldolgozó́ által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevekénységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az ismételt, azonos tárgyú és tejesített tájékoztatáskérés esetén – mérlegelés esetén –költségtérítési díjat számolhat fel.
Az érintett az Infotv-ben meghatározott okokban és eljárás során tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

10.) Adatok törése
A Web-Multimédia Kft. teljesítést követően törli a személyes adatokat, kivéve az ügyfélkapcsolat tényét.
A Web-Multimédia Kft. a személyes adatot törli továbbá, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a személyes adat hiányos vagy tevés - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható́- feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárják ki, az adatkezelés célján megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság, vagy hatóság elrendelte.
Az érintett jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 (1) 391-1400
Fax: 06 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

11.) Záró rendelkezések
Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon látható és található információk (szöveg, kép, videó és más tartalom), kivéve a beágyazott videókat és az ok szöveges leiratát, kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Honlap tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól, illetve a Honlapról származó információk, cikkek, leckék árusítása, nyilvánosságra hozatala, másolása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, terjesztése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági vagy egyéb jogi úton is érvényesítjük.

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, ne használja a Honlapot. Amennyiben az adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatban további kérdései felmerülnek, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal az alábbi elérhetőségeken: - e-mail:
- tel.: +36-30-5-15-25-35

Felhasználóink számára nyújtott szolgáltatásunk keretében a Szolgáltató különböző linkeket kínál további harmadik fél weboldalainak elérésére. Az itt leírt adatvédelmi irányelvek ezen oldalakra nem vonatkoznak. Kérjük, ellenőrizze azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási előírásait, amelyeket linkjeinken keresztül látogatni kíván.

Tanulj angolul képes, hangos szókártyákkal kiszótárazott dalszövegekkel!

Ezt Te is élvezni fogod!

Kérdezz meg 10 embert, aki jól tud angolul, hogy mi volt a leghatékonyabb tanulási módszere. Lefogadom, hogy a többség megemlíti az angol dalszövegeket is.

A jó zeneszámok egyébként is nagyon jó hatással vannak az emberre, jó kedvűek leszünk tőlük. A jó dalok mindig feldobnak és lelkesítenek. Boldognak érezzük magunkat amikor zenét hallgatunk, de akár a bánatunkat is kisírhatjuk általuk. A lényeg, hogy szeretünk dalszövegeket hallgatni és olvasni. Akkor miért ne tanulhatnánk velük. Sokan ezt meg is teszik.

Ebben nagymértékben tudok neked is segíteni. Teljesen kiszótárazom és lefordítom a dalszövegeket, a Te dolgod csupán annyi, hogy a szavakat begyakorlod, majd a dalokat soronként elénekled. Mindezt ha jól csinálod, a program megjutalmaz a dalrészlet lejátszásával, és így újra meghallgathatod az eredeti előadásban.

Így igazán öröm és szórakozás a tanulás. Tanulj hát Te is ezzel módszerrel!
Ez nem is tanulás, sokkal inkább szórakozás.

Nézd meg ezt a rövid videót!
Így könnyedén és gyorsan megismerheted a módszer lényegét.


Kattints a képre és már indul is a videó!


Ha szereted a zenét és az angol dalszövegeket,
akkor ez neked való módszer.

Mit mondanak azok, akik már ismerik ezt a módszert?

Regisztrálj és próbáld ki díjmentesen!

Adj meg néhány fontos adatot, és már kezdheted is!

Hogyan szólíthatunk?  
(Pl.: Andi, Andris):*

E-mail:*

Jelszó:*
Jelszó

Hányszor érezted úgy, hogy visszaesett egy korábbi szintre az angoltudásod?


Kérünk, pipáld ki az alábbi két négyzetet. A törvényes folyamat része, hogy hozzájárulsz az adataid kezeléséhez és a levelek fogadásához.

„Elfogadom a honlap Adatvédelmi szabályzatát

„Engedélyezem, hogy számomra eDM leveleket küldjenek, amíg le nem iratkozom.”


Mi fog történni a regisztráció után?

A regisztráció után kapsz egy email-t és azonnal megjelenik egy visszaigazoló weboldal is, ahol egy-két fontos információt találsz. Utána azonnal el is kezdheted az első dal feldolgozását.


100%-ban jó szórakozás és kikapcsolódás
100%-ban a saját időbeosztásodhoz igazodik
100%-ban személyre szabott módszer


Szerinted egy ilyen pozitív, feldobott lelkiállapot milyen hatással lesz az angoltanulásra?
Sokkal jobban lesz kedved tanulni angol dalszövegekkel, és sokkal fogékonyabb leszel, ha boldog és vidám vagy.

Jó szórakozást és hatékony tanulást kívánok!
Adányi Mihály

Az angolul tanulók barátja – hogy ne érezd magad elveszettnek az angoltanulás útvesztőjében

Az én személyes küldetésem:
Online megoldásokkal, motivációs levelekkel és személyes konzultációval nagymértékben segíteni az időhiánnyal küzdő és megannyi csalódást megélt felnőtteknek, hogy az angoltudásuk által egy szabadabb, boldogabb és sikeresebb életet élhessenek.
Elakadtál? Segítünk!
Ha kéred, vagy ha nem vesszük fel a telefont, de a számodat kiírja, hamarosan visszahívunk.

06 30 5-15-25-35

Telefon

JELENLEG
FOGADJUK HÍVÁSODAT
Ha tetszik, szólj másoknak is!

Ez az oldal a használhatóság érdekében sütiket használ. Az oldal használatával hozzájárulsz a sütik használatához is. További információ

Hogyan használjuk mi a sütiket?

A legfontosabb tudnivaló, hogy a sütik fogadása nélkül nem tudod használni a weboldalt. Nem tudjuk azonosítani a belépésedet, így nem tudsz hozzáférni a szavak jelentéséhez sem.

A süti egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A sütik fontos szerepet játszanak. Nélkülük a böngészés sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a sütiket.
Az általunk használt sütik típusai:

A weboldalunk működtetéséhez különböző típusú sütiket használunk. Elfordulhat, hogy az alább meghatározott sütik közül néhányat, vagy akár mindet tárolja a böngésződ.

Tulajdonságok
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési módját vagy megjelenését. A tulajdonságokat tároló sütikben lévő információk hiányában a webhely kevésbé gördülékenyen működhet.

Folyamatok
A folyamatokat tároló sütik elősegítik a webhely működését és a webhely látogatói által elvárt szolgáltatások biztosítását, például megkönnyítik a weboldalak közötti navigálást vagy a webhely biztonságos területeinek elérését. Ilyen sütik nélkül a webhely nem működik megfelelően.
A süti letiltása esetén a weboldalunk szolgáltatásai nem működnek megfelelően.

Munkamenet állapota
Ezeket az úgynevezett „munkamenet-állapotot jelző sütiket” arra használjuk, hogy a még jobb böngészési élmény biztosítása érdekében szolgáltatásainkat továbbfejlesszük, például a látogató milyen hibaüzenetek kapjon bizonyos oldalakon.

Google Analytics
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics néhány hirdetési sütivel együtt felhasználható arra is, hogy a Google relevánsabb találatokat és hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben, mint például a Google Keresőben.

Remarketing sütik
A Google és a Facebook remarketing egyaránt sütiket használ a hirdetések futtatásához és a sikeresség nyomon követéséhez. Ezek aktív remarketing kampány esetében az általad meglátogatott weboldalak termékeinek a hirdetéseit segítik megjeleníteni a Google és a Facebook oldalain.

Konverziókövető sütik
A Google AdWords és a Facebook konverziókövetés funkciója szintén sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére ment az adott személy számítógépére, amikor ő egy hirdetésre kattint. Ez a süti 180 napig tart, és nem gyűjt, illetve követ nyomon személyes azonosításra alkalmas adatokat. A Google és Facebook konverziókövetési sütijei az internetböngésző felhasználói beállításai között letilthatók, de nem javasoljuk, mert mindenképpen fogsz találkozni hirdetésekkel bizonyos weboldalakon, de így legalább számodra releváns hirdetéseket fogsz látni.

Harmadik féltől származó süti a chat szolgáltatáshoz
Webszerver neve, amely a sütit elhelyezi: smartsupp.com
Sütik nevei: ssupp.animbnr, ssupp.geoloc, ssupp.vid, ssupp.chatid, ssupp.opened, ssupp.autoopen
Működésük: A sütik 1 kivétellel a munkamenet végéig érvényesek. A ssupp.vid süti 6 hónapig érvényes.

Bezárás